Čtyři příležitosti naučit se v roce 2019 něco nového

Design

Pro designéry začínající i pokročilejší máme dva workshopy, které se zaměřují na naše řemeslo — digitální design.

Začněte změnu pomocí HCD

Úvodní seznámení s tématem Human-Centered Designu proběhne už ve čtvrtek 16. května. Naučíte se základní techniky, jak zapojit pochopení vašich zákazníků do návrhu služeb a produktů.

User Experience Design (vylepšený)

Pro pokročilejší z vás máme ve čtvrtek 13. června novou verzi celodenního praktického workshopu o User Experience. Ačkoli jsme vždycky Goal-Directed Design praktikovali, moc jsme o tom nemluvili. Můžete se tedy těšit na ucelenější pohled na tuto časem prověřenou metodiku návrhu digitálních produktů. Jako vždy doplníme o část zaměřenou na návrh struktury webů.

Kritické myšlení

Víme, že k dobrému výsledku se dostaneme jen s dobrým zadáním a zpětnou vazbou v zádech. Proto jsme k oblíbenému workshopu o způsobech, jak se dostat k dobrému zadání přidali ještě jeden na téma zpětná vazba, které je nám obzvlášť blízké.

Od špatného zadání k dobrému výsledku

Pro všechny — projekťáky, designéry i další — bez rozdílu pořádáme ve čtvrtek 20. června odpoledne s tipy a technikami, jak si poradit se zadáním, které nepomáhá. Naučíte se lépe ptát a objevíte nové způsoby, jak na začátku projektu zmapovat omezení.

Zpětná vazba v práci (nový)

Nejen pro manažery a leadry, kteří především potřebují zpětnou vazbu uchopit jako nástroj, pořádáme ve čtvrtek 30. května odpolední workshop. Přijďte pochopit jak psychologie a vaše mentální nastavení ovlivňuje zpětnou vazbu, kterou dáváte a přijímáte. Naučíte se několik cvičení, které vám pomohou se zpětnou vazbou lépe pracovat.

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.