Čtyři příležitosti naučit se v roce 2019 něco nového

Design

Začněte změnu pomocí HCD

User Experience Design (vylepšený)

Kritické myšlení

Od špatného zadání k dobrému výsledku

Zpětná vazba v práci (nový)

--

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

More from Medium

Fate & Fotune White Paper

6WIND sets the standard for 5G virtual security gateways

Metarrior x Coinbiz — A collaboration built on mutual commitment and effort

It’s only a day left to 2021 and I’m excited 💃💃💃.