2FRESH | Designujeme systémy pro slovenské nemocnice

Na jaké další projekty se hodí Fix sprint?

--

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

More from Medium

HEROES OF MAVIA — THE MOST AWAITED 2022 BLOCKCHAIN GAME

50.046 Project: SmartGrass

Swimming with Galaxy Watch: End-2End Scenario

Solgem.Finance: Unleash full DeFi potential and become a part of the Ecosystem