2FRESH | Designujeme systémy pro slovenské nemocnice

Anton Somora — Product Owner, PROSOFT

Překvapilo mě, kolik toho 2FRESH tým v tak krátém čase udělal. Jak rychle jste pronikli do problematiky centrální přípravy léků, nebo že se vám podařilo posbírat feedback od personálu nemocnic. Zatím jsme všechna data ani nestačili vstřebat. Páčilo sa mi to.

Na jaké další projekty se hodí Fix sprint?

Marcela Kopecká Mihalovičová — Business Analytik, PROSOFT

Jsem překvapená, jak rychle Jarin s Jakubem vše pochopili. Líbilo se mi sledovat uživatele při testování, to na mě udělalo dojem.

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store