Chcete vědět, jak se lidi baví o vaší značce?

Co je to vlastně Social listening?

Proč bych měl social listening používat?

Vím, že v rámci této analýzy zjišťujeme sociální sentiment. Řekneš nám, co je to ten sentiment?

Můžeš být konkrétnější? Na kolik je to přesné?

Jak mi může social listening dále pomoci?

Kde ještě můžu social listening aplikovat?

Můžeš být trošku konkrétnější s tím dopadem?

Zmiňovala jsi, že se dá social listening použít pro sledování konkurence. Jak toho můžu využít a proč bych to měl dělat?

Zůstaňme ještě u těch potřeb lidí –⁠ s čím se tady nejčastěji setkáváš? Jak moc se liší očekávání zákazníků od toho, co na trhu skutečně je?

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.