Hledáme do našeho týmu Senior UX/UI designera

Co bys měl/a umět

  • Mít cit pro UI, UX myšlení a zároveň zdravý selský rozum.
  • Mít zkušenosti s UI designem digitálních produktů (weby, aplikace) a jejich ověřováním a testováním.
  • Znát principy Design systému.
  • Orientovat se v HTML — nebudeš nic kódovat, ale orientace v něm ti pomůže lépe pochopit kód a jeho dopady na tvé návrhy.
  • Umět připravit interaktivní prototyp (Sketch Prototyping, Invision, Figma, Framer).
  • Ctít principy Human Centered Design.
  • Mít zkušenosti s motion designem by byla skvělá výhoda!
  • Ovládat Sketch, Photoshop, Illustrator, InDesign, tužku & papír.
  • Mít smysl pro týmovovu spolupráci, ale zároveň být samostatný, svědomitý a umět převzít odpovědnost.

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.