Hledáme frontend developera

Co tě u nás čeká?

Ať můžeme společně tvořit nové projekty, hledáme někoho, kdo má:

  • pokročilou znalost JavaScriptu — React nebo jiný reaktivní framework je výhoda)
  • skvělou znalost HTML & CSS
  • estetické cítění
  • chuť se učit a nebát se výzev
  • vysokou míru proaktivity — každý názor je pro nás důležitý, protože jedině tak se posuneme dopředu

Na co se můžeš těšit?

  • stálý přísun nových technologií
  • skvělý tým
  • zajímavé produkty

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> www.2fresh.cz <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

--

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

More from Medium

Create a React web application and publish it for free using mdb

Using Custom Cursors with Javascript for a Better User Experience

What a front-end development boot camp may make you feel

Screenshot of a folder with 15 completed projects

My Journey with DLithe Bootcamp(.NET Full Stack Week 3(Feb7- Feb12)