Hledáme ostříleného social media managera. Jsi to ty?

V 2FRESH ti držíme místo!

Ahoj!

Už je to rok, co ses k našemu týmu přidala. A proto bychom ti rádi poděkovali za to, co se ti povedlo.

Jak fungujeme

V agentuře 2FRESH fungujeme jako samostatná skupina. V týmu se nedělíme na šéfa a jeho podřízené, ani nemáme žádnou hierarchii. Našim oblíbeným způsobem, jak si dávat feedback, je koncept I WISH/I LIKE, nad kterým se jednou za čas potkáváme. Umíme si říkat věci tak, jak jsou, vnímáme, že je potřeba se jak chválit, tak umět přijímat konstruktivní zpětnou vazbu.

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.