Inspirujeme rodiče k hraní si s dětmi

Ukázka vytvořených materiálů

Facebook: video

Ukázka na polském FB profilu LEGO® DUPLO® https://www.facebook.com/LEGODUPLOPolska/posts/1247660729024837

Instagram: fotoalbum

Instagram Stories

Pinterest: omalovánky

Fotky z natáčení (backstage)

--

--

Pomáháme produktovým týmům s designem. Pomáháme designerům růst a mít pestrou práci.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

879 Followers

Pomáháme produktovým týmům s designem. Pomáháme designerům růst a mít pestrou práci.