Inspirujeme rodiče k hraní si s dětmi

Ukázka vytvořených materiálů

Facebook: video

Instagram: fotoalbum

Instagram Stories

Pinterest: omalovánky

Fotky z natáčení (backstage)

--

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

More from Medium

The next Call of Duty may restore faith in the franchise just yet

The Bigger Than Life Animations Of Igor Bastidas Take Over The Digital

The Bigger Than Life Animations Of Igor Bastidas Take Over The Digital

Riding the Fastest Turn in North America

Live Notes Session — Descript Season 2 Announcements -My Notes of All this Jazz!