Jak na schůzky, aby lidem pomáhaly a firmě přinášely výsledky?

Průměrný zaměstnanec pracující v kanceláři tráví Ø 35 % času na schůzkách. 51 % zúčastněných je přitom vnímá jako ztrátu času. To může být až 7 ztracených hodin týdně.

  1. Cíl a výstupy
  2. Příprava
  3. Vedení
  4. Shrnutí
  5. Sdílení

Při nákladech Ø 500 Kč za hodinu organizace vyhodí do kanálu přes 17 mil. Kč ročně za špatné schůzky při stovce takových zaměstnanců.

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.