Jak ošálit facebookový nástroj pro kontrolu textu na obrázku

Na levé straně je kreativa, která byla nástrojem označena jako nevhodná. Na pravé straně upravená kreativa, která již byla nástrojem označena jako vhodná.

--

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

More from Medium

BoomZ Review: One Click FREE Content & Traffic That Simply Works

Which Company Provides The Best NFT Game Clone Script?

Nobuya Kobori “New Official Music Releases for 419th Consecutive Days”

Pretzel Review: Up Your Twitch Game with Custom Music