Jak postavit web bez šablon a ušetřit peníze za vývoj?

Žádné šablony. Jen unikátní design.

Proces výroby webu

Testujeme

Interakce, animace a vlastní kód

Prezentace našeho UI design týmu

Vlastní CMS a editace přímo na stránce

Co máme za sebou

Další ukázky

Chcete…

--

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

More from Medium

Free Alternatives to Adobe Creative Suite Programs

Unfold App Rework

How to Design a Social Media App: A Step-by-step Guide

Plugin Alliance