Jak se dělá design, který prodává?

Design systém jasně definuje pravidla, jak má co vypadat, jak se ty věci mají chovat, jak interagovat.

Televizní UI, základní typografie, ikony a hlavní UI elementy

Design systém je primárně určený pro firmy, které chtějí mít sladěné všechny svoje digitální produkty.

Ukázka design systému O2 One UI, který jsme navrhli pro největšího českého operátora
Náhled komponent a barev pro Dark Mode z design systému Mobilní banky od KB

Správný designér musí řešit kontext, scénáře a situaci, ve které jeho design bude použitý. Jedině tak navrhne vizuálně skvělý produkt, který lidé budou chtít používat.

Pokud si má člověk vybrat, tak si vždy vybere věc, která se mu lépe používá a lépe vypadá. Stejný to máš u výběru telefonu, oblečení, partnera. Emoce a prožitek, prostě Function & Feeling.

Emoce a forma, skrze kterou je vnímáme, jsou důležité pro naše rozhodování

--

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

More from Medium

O que é #MATRIXETF??

Online Journal 8: Writing the Truth

Week 4: Designing Other Worlds

Response to the Blog Post