Kolem značek spojených s Prague Pride vzniká na sociálních sítích buzz. Co přináší marketérům?

Letošní komunikace na instagramovém profilu značky Primeros formou edutainmentu.

--

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

More from Medium

EpiK Protocol: UNIQUENESS AND PECULIARITIES October 5 , 2021 by Daniel Asuquo EpiK Protocol…

The changes that smart reward tokens will bring.

Crayzillas Roadmap 1.0

Boundlesspay to Take off on Spherium’s Hyperlaunch