Lukáš Pitter na Mobile Internet Forum 2022: Každá organizace má takové designery, jaké si zaslouží

Dělat design je super

Lukáš Pitter, Mobile Internet Forum

Designový středověk

Lukáš Pitter na Mobile Internet Forum 2022

Designové obrození

Lukáš Pitter na Mobile Internet Forum 2022, prezentace, feature factory

Designová revoluce

Chcete pomoct s designem produktu nebo s prosazením designového přístupu ve vaší organizaci? Napište nám na hello@2fresh.cz.

--

--

Pomáháme produktovým týmům s designem. Pomáháme designerům růst a mít pestrou práci.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

879 Followers

Pomáháme produktovým týmům s designem. Pomáháme designerům růst a mít pestrou práci.