Proč se měníme 🚀

V dnešní době firmy digitalizují své produkty a služby, protože jejich zákazníci se pohybují čím dál častěji v online prostředí. Vedle technologické nepřipravenosti řeší, jak sehnat do firmy interní designéry. Podle studie konzultační firmy Nielsen Norman Group je běžně ve firmě až 10 vývojářů na jednoho designéra. Čím je tedy vývojářský tým větší, tím větší hlad má firma po designérech. Problém ale je, že sehnat interního designéra trvá měsíce. A pokud chtějí vybudovat sehraný designový tým, je to práce na roky.

2FRESH vychovává designéry

2FRESH si rozumí s produktovými týmy

2FRESH dává designerům pestrou práci

Pro klienty, kteří vidí design jako klíčovou kompetenci

--

--

Pomáháme produktovým týmům s designem. Pomáháme designerům růst a mít pestrou práci.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

Pomáháme produktovým týmům s designem. Pomáháme designerům růst a mít pestrou práci.