Nasměrovali jsme do on-line světa ALOve, originální českou šperkařskou značku.

Vstupní situace klienta a zadání

Product Discovery Sprint

Fáze 1: Pochopení ALOve i jejich zákazníků

Prodejci na buticích ALOve jsou odborníci na šperky a zároveň vědí, co zákazníci chtějí a na co se často ptají. Jejich zkušenosti nám ve výzkumu také hodně pomohly.

Fáze 2: Prototyp minimální verze webu s e-shopem

Prototyp, který jsme vytvořili ve sprintu, již prezentoval koncept webu jako prezentace šperků ve stylu módního magazínu. Tedy velké obrázky produktů a fotky šperků na těle.

V rámci kamenných obchodů koncept přání už dlouho velmi dobře funguje — a zákaznice ho používají.

Fáze 3: Ověření konceptu on-line magazínu a závěry

Zpětnou vazbu na visuální styl jsme během uživatelského testování sbírali pomocí techniky Product Reaction Cards.

Přecházíme k vývoji e-shopu pro ALOve

Dopad

9 hloubkových rozhovorů, 2 návštěvy v buticích a 5 účastnic uživatelského testování

prototyp nového webu a visuální identita pro online

ověřený koncept e-shopu, který pomohl existující značce do on-line světa

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> www.2fresh.cz/ux <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

--

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

More from Medium

How to make individual interface elements more catchy

(EN) Optimizing the shopping experience for school supplies

Case study-Designing an Age Calculator

Design for Others: Fox Theatre App for Teenagers (12–16)