Přestaňte sledovat počet lajků a sledujících. Tyto metriky nejsou až tolik důležité.

Teri, vím, že miluješ sociální sítě, která ze všech sítí ti je nejbližší?

Proč zrovna Tik Tok, není spíše pro mladší generaci?

Jsi schopna lidem vysvětlit, jaký je rozdíl mezi Tik Tokem a Instagramem? V čem jsou tyto dvě sítě jiné?

Napadá tě nějaká firma, která dobře pracuje s Tik Tokem?

Doporučila bys firmám začít s Tik Tokem?

Co ještě jiné sociální sítě?

Docela zajímavý pohled. Jak vnímáš platformy jako Facebook, Instagram a Tik Tok v rámci věku?

Kam až se dostanou v budoucnu sociální sítě?

Za sebe si myslím, že je daleko lepší udělat jeden kvalitní post, který pořádně zapromuješ, místo hromady nekvalitních, kterými své uživatele zahltíš.

Co TV reklama a reklamy na sociálních sítích?

Jak by měly firmy přistupovat k obsahu na sociálních sítích?

Klienti, přestaňte sledovat počet lajků a počet followerů, je to nesmysl.

Dobře, jsem klient. Co bych měl chtít od content týmu?

Co kontinuální komunikace?

Co měření a vyhodnocování?

Řekneš, co nesledovat z nějakých metrik?

--

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

More from Medium

African Profile 2

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Dear Diary. . . /A Testimony/

Fuck it