Přestaňte sledovat počet lajků a sledujících. Tyto metriky nejsou až tolik důležité.

Za sebe si myslím, že je daleko lepší udělat jeden kvalitní post, který pořádně zapromuješ, místo hromady nekvalitních, kterými své uživatele zahltíš.

Klienti, přestaňte sledovat počet lajků a počet followerů, je to nesmysl.

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store