Peter Merholz na 2FRESH talku: Jak nezabít duši designu

Lukáš Pitter uvádí přednášku Petera Merholze v Paralelním Polis, Peter je nachystán ve svém hotelovém pokoji.

Rozšiřování vlivu designu v organizacích je jednou z největších výzev současnosti

Jak vybudovat kulturu, která přežije i výrazný růst týmu

 • Purpose (Poslání): Proč tým existuje? Co je jeho mise?
 • Hodnoty: Co tým zastává, obzvláště v těžkých časech.
 • Normy: To, jak se tým chová, interně i směrem ven.
 • Úspěch: Jak tým pozná, že to dělá správně?

Poslání

Hodnoty

 • zvědavost (zaručující, že explorační fáze designu se neodehraje od stolu);
 • empatie (ve smyslu otevřenosti požadavkům a potřebám uživatelů);
 • kaizen (přístup napomáhající reflexi vykonané práce a dalšímu zlepšování);přístupnost (je o tom, aby se s nimi ostatním dobře pracovalo).
 • přístupnost (je o tom, aby se s nimi ostatním dobře pracovalo).
Zdroj: Prezentace Petera Merholze

Normy

 • pocit psychologického bezpečí;
 • spolehlivost (můžu se na ostatní v týmu spolehnout);
 • struktura a jasnost (členové týmu mají jasné role, plány a cíle);
 • smysl (lidem v týmu na práci osobně záleží);
 • dopad (členové týmu věří, že jejich práce něco mění a záleží na ní).
Zdroj: rework.withgoogle.com
Zdroj: codingwithempathy.com

Jak poznáte, že jste úspěšní

 • zdraví týmu;
 • integraci design týmu v rámci organizace a jeho vliv;
 • dodávání kvalitní uživatelské zkušenosti;
 • zavedení design systému do vývoje.
Zdroj: Prezentace Petera Merholze

Bohužel to nestačí

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.