Proč jako marketér a obchodník musíte sledovat data svých kampaní?

Bez měření nikdy nebudete schopni vyhodnocovat správnost vašeho komunikačního sdělení, abyste dostali odpověď na to, co funguje a co vám přináší výsledky.

Proč vůbec měřit?

Před každým redesignem webu děláme datovou analýzu. Řekni mi, proč je to pro mě jako pro klienta důležité?

Proč je potřeba pravidelně sledovat data na svých projektech?

Klientům poskytujeme analytický dashboard, řekni mi něco málo o něm.

V průběhu kampaně, anebo to může být jen průběžná komunikace tvé značky, jsme schopni díky sledování dat upravovat, iterovat, zabíjet nebo posilovat zdroje a sdělení, které přináší nejvíce konverzí.

Ok, co ty datové zdroje? Jaké všechny zdroje jsme schopni natáhnout a zobrazit?

Jak klientům pomáhá konsolidace všech těchto zdrojů do jednoho dashboardu?

Proto doporučuji našim klientům, chtějte vidět všechny vaše aktivity v jednom reportu, protože jedině tak uvidíte, co se děje a kde a co pro vás dává smysl komunikovat.

Pojďme se společně podívat na sledování všech datových zdrojů a jejich následné promítnutí do kampaní a komunikace.

Jak s tím mohou pracovat klienti, kteří mají mediálku, kreativku, PR agenturu?

Každá agentura sleduje své metriky, nikoliv metriky klienta. Proto jsme tady my, abychom klientovi pomohli tyto metriky definovat.

Řekni mi něco o ekonometrickém modelování, protože to je další věc, do které se chystáme pustit.

Dej mi poslední doporučení pro klienty.

--

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

More from Medium

Article 1 Catalani

Words to live by.

How much blood?

COP26 會議後,什麼是各國政府應該積極響應的管制作為?