Realizujeme digitální kampaň LEGO® Super Mario.

Stavebnice LEGO® Super Mario™ přivádí legendární postavičku známou především ze série videoher do reálného světa. Děti si mohou postavit vlastní interaktivní úrovně podobné těm ve hrách Nintendo a s postavičkou Maria, která reaguje na pohyb po herním poli, mohou sbírat mince a překonávat překážky.

“2FRESH pro nás připravilo inovativní využití obsahu pro sociální sítě. Jejich kreativní sílu vidíme především v promyšleném storytellingu a jeho napojení na Social Commerce. Cílem je aktivně zapojit fanoušky našich kanálů ve Střední a Východní Evropě, Africe a Rusku,” říká Lenka Kolářová, Senior Digital Marketing Manager společnosti LEGO pro region REEMEA (Rusko, Střední a Východní Evropu, Blízký Východ a Afriku).

Na základě kreativního konceptu kampaně vzniknou master formáty, které si budou moct lokalizovat jednotlivé země dle vlastního výběru. Součástí balíčku budou i video formáty nebo nebo Instagram stories.

Inovativnost v našem přístupu k sociálním sítím vnímám v tom, jak hackujeme nativní funkce jednotlivých kanálů. Příkladem může být Instagram, kde uživatelé vybírají směr pohybu Super Maria a tím ovlivňují pokračování příběhu,“ dodává Kamil Skramuský z 2FRESH.

--

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

More from Medium

The Benefits of Crodo.io over other IDO

Is digital privacy private or not?

The Decline of the Black Press

hello dear friends and crypto enthusiasts!