Social Media Marketing v 2FRESH povede Andrea Bubníková

„S Andy spolupracujeme od podzimu 2020 v roli stratéga pro sociální sítě u našich klientů LEGO® a NESCAFÉ® Dolce Gusto. Její nadšení, kvalita výsledků i týmový duch nakonec rozhodly o naší společné cestě. Je to člověk, který má Human Centered Design ve své DNA, tak jako my,“ uvedl Kamil Skramuský, jednatel 2FRESH.

Andrea Bubníková pod záštitou PR Akademie pro neziskovky a Czechitas proškolila přes 200 nadšenců do sociálních sítí. Její první kroky ve vodách sociálních sítí byly v agentuře Socialsharks. V posledních letech pracovala primárně v reklamní agentuře Alfréd Kašpar, kterou v roce 2016 spoluzaložila. Zorganizovala konferenci Konfera 2018 a vedla komunikaci na sociálních sítích renomovaných značek.

“Fakt, že sociální sítě jsou pro většinu manažerů stále jen malou součástí marketingového mixu vnímám jako výzvu k neustálému vzdělávání sebe i okolí a k nutnosti dělat svou práci kvalitně a efektivně.” konstatovala Andrea Bubníková.

“Pro své klienty se vždy snažím být partnerem, který je provede světem sociálních sítí, a na kterého se mohou v tomto oboru stoprocentně spolehnout. Věřím, že s 2FRESH dokážeme značkám, i díky letitým zkušenostem v oboru, pomáhat a vytvářet smysluplný obsah, kde dokážeme reflektovat potřeby našich klientů i očekávání koncových zákazníků. Osobně mám z možnosti stát se součástí 2FRESH velkou radost a těším se na všechno, co nás čeká.”

--

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

More from Medium

Sometimes, attack the competition; one marketing lesson from DuckDuckGo

Snapshot of a GIF saying, “I’ve seen some CRAZY things.”

Goodbye Relevance, Hello Relatability: The New Industry of Brand Connection

Is Your Brand’s Soul Strategy Your Sole Strategy?

Meet Zita Lopez | next.university