UX zdaleka nejsou jen wireframy. Pomůže vám například odhalit, do čeho se vyplatí neinvestovat.

User experience je nejenom v českých vodách poměrně nová disciplína a našeho kolegu Milana Chvojku považujeme za jednoho z jejích průkopníků, minimálně v kontextu 2FRESH. Přečtěte si v našem rozhovoru například o tom, jak může UX pomoci urychlit vývoj nového produktu, nebo zda lze digitální zkušenosti převést i do offline prostředí.

Milane, ses dostal k UX?

Za mě je UX o hledání rovnováhy mezi potřebama byznysu a uživatele.

Dobře. Máme tady majitele firem, produktové manažery, vlastníky projektů atp., prostě lidi, kteří vedou vývoj a návrhy produktů nebo služeb ve své firmě. Jaké přínosy má pro ně přímá spolupráce s UX designéry?

Když dobře chápu, jak produkt zapadá do života lidí, pro který to dělám, pomáhá mi to určovat priority.

Čemu se věnuješ ty konkrétně? Nebo mi spíše pověz, jak pracuješ.

Úspěch toho, co navrhujeme, spočívá v dobrém pochopení cílů, zákazníků a kontextu použití.

Do jakých oblastí jsi schopen své znalosti aplikovat? Mám továrnu, obchod, vyrábím něco fyzického.

Je super využívat digitální zkušenosti a u toho se učit, jak je využít i mimo displej telefonu nebo počítače.

Jinými slovy mi říkáš, že tyto přístupy se dají aplikovat do jakékoliv interakce se zákazníkem nebo uživatelem?

Ke zjištění, jestli má nebo nemá nápad klienta šanci na úspěch, se dá pomocí tohodle postupu dojít za několik týdnů.

Co jsou podle tebe ty největší chyby, které klienti dělají?

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store