Začínáte s HCD? Naučíte se, jak na to.

Design zaměřený na člověka

Naučíte se, jak HCD použít na vašem projektu

Co o nás řekli naši účastníci?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> www.2fresh.cz/ux <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.