Peter Merholz na 2FRESH talku: Jak propsat kulturu design týmu celou organizací

Mít jednoho kapitána designu, který sedí u stolu s nejvyšším vedením

Lukáš Pitter moderuje přednášku Petera Merholze v Paralelním Polis.

Mluvte řečí byznysu a vysvětlete vedení, jaké jsou výhody designového přístupu

Team leadeři musí bojovat za design každý den

Schéma zákaznické cesty z prezentace Petera Merholze. Je rozdělená do 3 fází: objevné, nákupní a ponákupní. „TL” značí team leadera. Zdroj: prezentace Petera Merholze
Druhy rolí, které musí teame leadeři v rámci firmy udržovat… a k tomu deštník proti bullshitu otevřený nad vlastním týmem. Zdroj: prezentace Petera Merholze

Systémy a procesy nesmí přijít předčasně

Zdroj: prezentace Petera Merholze

--

--

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
2FRESH

2FRESH

Naším posláním je pomáhat organizacím pochopit chování lidí. Spojujeme design, byznys a marketing.